ساندویچ پانل

 • ساندویچ پانل

ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سقفی ماموت

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل سردخانه ای

ساندویچ پانل ماموت:

ساندویچ پانل ماموت به گونه ای ساخته شده است که از دو سو به لایه های پوششی محدود میشود. در میان لایه ها یک عایق ( همان هسته ساندویچ پنل) قرار دارد. این ماده عایق بسیار نرم و سبک است. مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ماموت در ضخامت های ۱۰ ، ۸ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۱۲٫۵ ، و ۱۵ سانتی متر است. عرض ۱٫۱۶ متر و عرض مفید ۱٫۱۴ و  ساندویچ پنل های سقفی ماموت در ضخامت های مختلف ۱۰ ، ۸ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۱۲٫۵ ، و ۱۵ سانتی متر و عرض ۱٫۰۸ متر می باشند. طول متغیر بر اساس درخواست و سفارش مشتری تولید می گردد. ( ازحداقل ۲ متر تا حداکثر  ۱۳ متر)

 • ﻣﺰﺍﻳﺎی ساندویچ پانل:

 • سبکی ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ساندویچ‌ پانل ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺖ ساندویچ‌ پانل ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی برشی ﻧﺎشی ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﻋﺎﻳﻖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﺍﺭﺕ، ﺑﺮﻭﺩﺕ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭ ﺻﺪﺍ، ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯی به علت ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺑﺘﻮنی ﻃﺮﻓﻴﻦ ساندویچ‌ پانل، ﻧﻔﻮﺫ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺸﺮﺍﺕ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ به کارﮔﻴﺮی ساندویچ‌ پانل ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐ‌ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺩﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ به علت ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎی ساندویچ‌ پانل، ﺁﺯﺍﺩی ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮح‌های ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮی ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ساندویچ‌پانل، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ پی ﺳﺎﺯی ﻭ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ به دلیل ﻭﺯﻥ ﺍﻧﺪﮎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ساندویچ‌ پانل، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ به دﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﻭﺩﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊی ﮐﻤﺘﺮ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه‌های ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتی ﺁﻥ، ﻋﺪﻡ ﻧﻔﻮﺫ نسبی ﺁﻟﻮﺩگی ﺻﻮتی ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰﺭﮒ، ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯی ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎه‌ترین ﺯﻣﺎﻥ، ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺩگی ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺎﻧﻞ ﻭ ﻧﺼﺐ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺩﺭب‌ها ﻭ ﮐﻼﻑ ﻓﻠﺰی ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺘﻦ ﭘﺎشی ﻭ ﮐﻼً ﺍﺟﺮﺍی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻋﺪﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭی ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتی ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﺎﻟﻪ‌ﻫﺎی ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ به دنبال ﺩﺍﺭﺩ
  از جمله به موارد زیر نیز می توان اشاره نمود :
 • 1 – مقاومت به ضربه و رطوبت
 • با وجود اینکه ساندویچ پنل وزن بسیار سبکی دارند مقاومت بالایی در مقابل فشار های سنگین دارند همچنین بدلیل استفاده از آلومینیوم ورق های آلوزینک در شرایط جوری نامساعد مقاوم هستند .
 • 2 – زمان ساخت
 • درحالی که ساخت سازه با مصالح حدود دو ماه زمان می برد ساخت یک ساختمان معمولی از جنس ساندویچ پانل، زمانی معادل 7 روز صرف می شود .
 • 3 – قابلیت جابجایی
 • به دلیل اینکه سازه های ساخته شده از جنس ساندویچ پنل بسیار سبک هستند در مواقعی که نیاز به جابجایی سازه باشد پانل با یک جرثقیل به راحتی جابجا می شود ، یک سازه از نوع پانل وزنی 50 برابر کمتر از دیوار ساخته شده با سیمان و آهن را دارد

ساندویچ پانل

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ‌ پانل دیواری (Wall Sandwich panel) جهت پوشش دیوارهای سوله و یا ساختمان با هرکاربری مورد استفاده قرار می‌گیرد.این پانل‌ها عایق حرارتی، آب و صدا بوده و ایمن در برابر آتش است و در ساخت و سازهای بخش صنعتی و مسکونی که بسیار به صرفه می‌باشد استفاده می‌شود.

این نوع ساندویچ‌ پانل شیارهای متعددی بر روی خود دارا می‌باشد و نصب آن به صورت فاق و زبانه (نری و مادگی) در یکدیگر فرو رفته و پیچ می‌شوند. این نوع ساندویچ‌ پانل از لحاظ شکل ظاهری به‌صورت مکعب مستطیل می‌باشد. ضخامت‌های موجود ساندویچ‌ پانل دیواری از ۴ سانتی‌متر تا ۲۰ سانتی‌متر بسته به نوع کاربری و انتخاب مشتری مشخص می‌شود .

ساندویچ‌ پانل دیواری پیچ مخفی به دلیل داشتن فیزیک مخصوص، به‌صورتی اجرا می‌شود که پس از نصب، هیچ یک از پیچ‌ها مشخص نمی‌شود و شکل ظاهری بهتری به نمای سوله و یا کارخانه می‌دهد.

مزایای ساندویچ پانل دیواری 

 • عايق حرارتی و برودتی و عايق صوت و مقاوم در برابر رطوبت .
 • سبک بودن ساندويچ پانل و نهايتاً کاهش وزن سازه ،
 • سرعت در اجرا و کاهش هزينه های ناشی از طولانی شدن پروژه ها،
 • مقاوم در برابر زلزله .

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ‌ پانل سقفی (Roof Sandwich Panel) از دولایه ورق تشکیل شده که بین آن عایق فوم پلی یورتان می‌باشد. به دلیل گام دار بودن (ذوزنقه) بودن ورق فوقانی پانل سقفی، امکان اورلب شدن وجود داشته و باعث آب بند شدن سقف می‌گردد. قبل از استفاده از پانل سقفی ابتدا باید گاترها (آبرو) نصب گردد و سپس پوشش سقف انجام گردد و پس از تکمیل پوشش سقف از ورق‌ فلاشینگ برای نهایی کردن کار استفاده می‌شود.

ساندویچ‌ پانل‌های سقفی در ضخامت‌های ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ و ۱۵ تولید شده و به لحاظ شکل ظاهری این نوع پانل عملیات آب بندی به نحو عالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این نوع ساندویچ پنل در سقف سوله، کارخانه، سالن‌های ورزشی، پارکینگ، سقف ساختمان و… به وفور استفاده می‌گردد.

مزایای ساندویچ پانل سقفی  

 • مقاوم در برابر زنگ زدگی
 • قابل بازیافت
 • تنوع رنگ
 • قابل شستشو
 • قیمت پایین

 

ساندویچ پانل سردخانه‌ای شرکت ماموت

ساندویچ پانل سردخانه ای

 ساندویچ‌ پانل‌ سردخانه‌ای به صورت فاق و زبانه دوبل به هم متصل می‌شوند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که پس از چفت شدن در کنار هم، به صورت یک دیوار یکپارچه عمل می‌کنند. همچنین جهت درز گیری و چفت شدن هرچه بیشتر پانل‌ از قفل‌های پانلی (force lock) استفاده می‌نماید. این قفل‌ها در دل ساندویچ‌ پانل‌ها به صورت نر و ماده قرار داده شده و در هنگام نصب به هم چفت می‌شوند که این این نوع پانل به دلیل کم‌ترین ضریب انتقال حرارت، بهترین گزینه برای اجرای سردخانه می‌باشد. همچنین از ویژگی‌های این پانل‌ها سرعت در مونتاژ و امکان جدا سازی و نصب مجدد در صورت نیاز به افزایش فضا است.

ساندویچ پانل دیواری اتاق‌های تمیز

ساندویچ پانل دیواری اتاق‌های تمیز (clean room) که به آن‌ها ساندویچ‌پانل دیواری دو رو صاف نیز گفته می‌شود، بدون شار بوده و مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی و پوسیدگی دارد. آن‌ها به دلیل صاف بودن سطح آن و خواص دیگر آن امکان تجمع گرد و خاک، میکروب و باکتری روی آن به حداقل ممکن می‌رسد و در ضخامت‌های ۴ الی ۱۵ سانتی‌متر با دو رو ورق آلوزینک یا دو رو ورق گالوانیزه با ضخامت ورق ۰.۶ یا ۰.۷ میلی‌مترجهت اتاق عمل بیمارستان، کارگاه‌های تولید دارو، کارخانه‌های تولید واکسن، کارگاه‌های مواد غذایی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تولید تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ساندویچ پانل اتاق تمیز

ورق‌های پوششی و گالوانیزه

ورق گالوانیزه

ورق رنگی به ورق فولادی گالوانیزه‌ای گفته می‌شود که پس از آماده سازی (Pretreatment) به صورت اتوماتیک و پیوسته چند لایه رنگ به روی ورق و چند لایه رنگ به پشت ورق افزوده شده و در کوره‌های مخصوص پخته می‌شوند و توسط فلز روی، آبکاری و پوشش داده شده است تا در برابر زنگ زدگی مقاوم‌تر شود. آبکاری فولاد گالوانیزه توسط روی به دو روش ورق گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد انجام می‌شود. ورق گالوانیزه یکی از انواع فولاد گالوانیزه است که از آن به صورت فراوان در صنایع ساختمانی مانند کانال هوا، فلاشینگ نما، سقف شیروانی، اتاق سردخانه، منابع ذخیره آب و نفت و غیره استفاده می‌شود.

مزایا ورق گالوانیزه :

 • هزینه کمتر
 • هزینه کمتر برای تعمیرات و نگهداری
 • طول عمر زیاد
 • اعتبار
 • دوام پوشش

ساخت کانکس

ساخت کانکسکانکس به خانه یا اتاقک های پیش ساخته می گویند که امروزه به دلیل قابلیت جابجایی و سبک بودن مورد توجه قرار گرفته است ، از جمله آن می توان به کانکس نگهبانی ، کانکس مهندسی ازمزایای کانکس میتوان به قابل حمل بودن آن و قرار گیری آن درهرمکانی اشاره کرد, امروزه درطراحی و تولید و ساخت کانکس سعی شده از مواداولیه سبک استفاده شود تاحمل و جابجایی آن به آسانی انجام گیرد .متریال به کاررفته در انواع کانکس ها متفاوت میباشد . مواد اولیه در ساخت و طراحی کانکس ها متفاوت است ، عموما برای ساخت کانکس از ورق های آلومینیوم و ورق گالوانیزه استفاده می کنند ، علت استفاده از ورق گالوانیزه در ساخت کانکس هم مقاومت بالای این ورق می باشد .

ساندویچ پانل نسوز

ساندویچ پانل ها به دلیل ضخامت بالایی که دارند اشتعال زا نمی باشند و تنها در مواقعی دچار حریق می شوند که ارتباط مستقیم با آتش داشته باشند ، این نکته را در نظر داشته باشید که ساندویچ پنل در ارتباط با آتش ذوب نخواهد شد . از ساندویچ پانل نسوز می توان در کارگاه های صنعتی ، شرکت ها ، مدارس و .. استفاده نمود