ساندویچ پانل ایلام

ساندویچ پانل ایلام ساندویچ پانل ایلام شهر ایلام مرکز استان ایلام است٬ که به زبان کردی ایلامی تکلم می کنند. جمعیت این شهر برپایهٔ سرشماری سال...

READ MOREREAD MORE