ساندویچ پانل نسوز

ساندویچ پانل نسوز

ساندویچ پانل نسوز

ساندویچ پانل نسوز، نوعی ساندویچ پانل است که اشتعال زا نبوده و تنها در تماس مستقیم با آتش، دچار آسیب می‌شوند و بعد از فروکش کردن آتش سوزی به خودی خود خاموش می‌شوند.
ساندویچ پانل نسوز در هنگام آتش سوزی، ذوب نخواهد شد و از این رو، خطر احتمالی برای شعله‌ور شدن ثانویه آتش را، افزایش نمی‌دهند.
در گازهایی که هنگام سوختن از کف ایزوفونیک آزاد می‌شوند، میزان سم کم‌تری دارند و از طریق مصالح ساختمانی مرسوم مانند چوب، به راحتی از ساختمان خارج می‌شوند.

ساندویچ پانل نسوز

ساندویچ پانل نسوز

مقاومت پانل در برابر آتش

ارزیابی آزمایش مقاومت در برابر آتش سوزی

  • یک لایه نیم سوز شده حفاظتی پایداری شکل می‌گیرد.
  • در هسته لایه نیم سوز شده، با انبساط سطوح، فضاهای خالی پر شده و در نتیجه هیچ گونه حفره‌ای وجود نخواهد داشت.
  • در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد، ۷۰ درصد پانل بدون تغییر باقی‌ماند و ۳۰ درصد آن، بدون گسترش شعله و انتشار آتش میان هسته و دیگر سطح‌ها‌ی پانل، نیم‌سوز شد.
  • پانل در دما‌های بیش‌ از ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد، یک لایه نیم‌سوز شده حفاظتی، شکل می‌گیرد.
  • پانل‌های دور از منبع آتش، هیچ گونه تغییری را متحمل نشده‌اند.

آتش سوزی در تاسیسات صنعتی

ساندویچ پانل نسوز

در تاسیساتی با مقاومت پایین در برابر آتش:

  • آتش به سرعت گسترش می‌یابد.
  • انتشار دود و گازهای سمی در طول آتش سوزی، فرآیند اطفاء حریق را با دشواری مواجه می‌سازد.
  • تخریب سازه‌ها به دلیل آسیب دیدگی سطح پانل‌ها.